پاکت ملخی

کاربرد پاکت سایز ملخی

کاربرد پاکت سایز ملخی

کاربرد پاکت سایز ملخی در گذشته، فقط از پاکت‌هایی در ابعاد و اندازه‌های پاکت نامه استفاده می‌شد و این پاکت‌ها جز برای نامه‌نگاری و ارسال مکاتبات کاربرد چندانی نداشت. با